ผ้าทอ

ผ่านการรับรอง
วันที่ผ่านการรับรอง :
25 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดการรับรอง :
24 มิ.ย. 2568
อัตราส่วนผสม :
100%Rayon
ประเภท :
ผ้าผืน
ผู้ผลิต :
เฮ็ดดี จำกัด
เบอร์ติดต่อ :
081-601-2467, 0
เว็บไซต์ :
อีเมล :
เพิ่มเติม :
เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

ระบบยื่นขอมาตรฐานสิ่งทอไทย