ขั้นตอนการขอฉลาก

1.ยื่นเอกสารขอการรับรอง
2. ตรวจประเมินความพร้อม
3. ทดสอบผลิตภัณฑ์
4. ตรวจสถานที่
5. เสนอกรรมการรับรอง
6. อนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย

ระบบยื่นขอมาตรฐานสิ่งทอไทย